انواع چاپ و خروجیها در نرم افزار نقش ساز

چاپ طرح قالي بصورت شطرنجی

در اين نوع چاپ هر گره در يك خانه چاپ مي شود و نيم گره ها را نيز چاپ مي كند 

چاپ طرح قالي با شماره

در این نوع چاپ براي هر گره، به جاي رنگ آن، شمارة رنگ در جعبه رنگPALETTE چاپ مي شود 

چاپ رج به رج طرح قالي با شماره

در این چاپ براي هر گره، به جاي رنگ آن، شمارة رنگ در جعبه رنگPALETTE چاپ مي شود. در هر صفحه، يك رج به طور كامل چاپ شده و سپس رج بعد آغاز ميگردد. بنابراين نيازي نيست تا صفحات را به صورت افقي به هم چسباند تا يك رج كامل به دست آيد، و بافت هر رج مي تواند با رجوع به فقط يك صفحه انجام شود 

از اين چاپ معمولاً هنگامي استفاده مي شود كه تعداد رنگ هاي طرح زياد بوده و رنگ ها به هم نزديك باشند و بنابراين نتوان از چاپ شطرنجي معمولي  استفاده كرد. معمولاً از اين چاپ همراه با چاپ جعبه رنگM_PRINTPALETTE استفاده مي شود تا براي هر شمارة رنگ، خود رنگ را هم به دست آورد. اين چاپ نيم گرهSPLITKNOT ها را نمي پذيرد و آن ها را ناديده مي گيرد 

چاپ رج به رج طرح قالي با شماره به تفكيك رنگ ، با نمایش تعداد رنگ تکرار شده

مانند چاپ رج به رج طرح قالی با شماره است لیکن علاوه بر آن ، براي هر رج، هر رنگ موجود در آن رج روي يك سطر جداگانه چاپ مي شود اين چاپ نيم گره ها را مي پذيرد و آن ها را چاپ مي كند 

چاپ رج به رج طرح قالي با شماره به تفكيك رنگ، با نمایش آخرین ستونی که رنگ در آن تکرار شده

مانند چاپ رج به رج طرح قالي با شماره به تفكيك رنگ، با نمایش تعداد رنگ تکرار شده است، لیکن اگر سري شامل بيش از يك گره يا نيم گره باشد، بجای تعداد آنها  شمارة ستون پايان سري  در بين پرانتز چاپ مي شود. به عنوان مثال (51)42 يعني 10 گره پشت سرهم، از ستون 42 تا ستون 51 بايد بافته شود 

چاپ جعبه رنگ

نقش ساز براي هر رنگ، مقادير قرمز، سبز و آبي آن رنگ (بين 0 و 255)، تعداد و درصد گره ها و نيم گره هاي رنگ، و طول نخ مورد نياز از آن رنگ را چاپ مي كند. تعداد صفحاتي كه چاپ مي شود به تعداد رنگ ها و اندازة كاغذ بستگي دارد

چاپ طرح در يك صفحه

ابراي چاپ كل طرح در يك صفحه مورد استفاده قرار مي گيرد. اين چاپ نيم گرهSPLITKNOT ها را مي پذيرد و آن ها را چاپ مي كند

چاپ طرح به تفكيك رنگ

اين فرمان براي چاپ طرح به گونه اي به كار مي رود كه در آن رنگ هاي طرح از هم جدا شده اند. براي هر رنگ در جعبه رنگ طرحPALETTE، يك صفحه چاپ مي شود. در روي هر صفحه فقط گره هاي از همان رنگ مشخص مي شوند. به دليل اينكه اين صفحات به رنگ سياه چاپ مي شوند از اين چاپ بيشتر براي چاپ طرح پارچه استفاده مي شود به گونه اي كه هر صفحة آن براي تهية زينك مربوط به يك رنگ مورد استفاده قرار مي گيرد

صفحات مربوط به رنگ هايي كه هيچ گرهي از آن ها وجود ندارد چاپ نخواهند شد. . اين چاپ نيم گرهSPLITKNOT ها را نمي پذيرد و آن ها را ناديده مي گيرد 

نمايش اطلاعات آماري مربوط به كليه رنگهاي طرح همراه با متراژ نخ مصرفی