امکانات اصلی نرم افزار نقش ساز

 • رج شمار تركي، فارسي ، خفت اصفهان و شانه و تراكم طرحهاي ماشيني
 • ترسيم خودكار خطوط حاشيه
 • امكان استفاده از ا بزار واگرايي نسبت به خط محور اعم از گره ونيم گره
 • تعيين تعداد قرينه ها  در يك دايرهْ  مشخص جهت ايجاد ترنج
 • امكان بزرگ و كوچك كردن حوزه انتخاب شده قبل از تثبيت آن
 • قفل كردن يك رنگ
 • تبديل رنگها به يكديگر با سرعت و دقت
 • تبديل خودكار طرح يك چهارم يا يك دوم به طرح چهار چهارم
 • تكثير گل در حوزه انتخاب شده
 • ایجاد طرح های نیم گره دار
 • امکان برش ، کپی ، چسباندن وپاک کردن موتیف ها واشکال
 • نقطه چین کردن اشکال وموتیف ها درهنگام ترسیم بطور خودکار
 • تبدیل گره هایی ازیک رنگ ، درتمام یا قسمتی از طرح به رنگ دیگر
 • پرکردن حوزه انتخاب شده بایک الگو ، این الگو می تواند شطرنجی ، راه راه ، گل قالی یا هر الگوی دیگری باشد
 • تغییر اندازه یا نوع بافت یک طرح بدون اینکه شکل طرح تغییر کند
 • امکان کاهش و یا افزایش رنگ
 • دارای ابزارهای مختلف طراحی و ویرایش مانند ابزارهای ترسیم خطوط منحنی  با قابلیت انعطاف زیاد ، رنگ کردن سریع ، پخش اشکال  و موتیفها ، سایه   زدن دور شکل ، ویرایش نیم گره ، ترسیم  ترنج  در قرینه های مختلف