• اولین وجامع ترین نرم افز ار طراحی قالی به زبان فارسی و انگلیسی که به طراحان امکان می دهد تا از تواناییهای کامپیوتر به منظور طراحی دقیق نقشه ها وتلفیق رنگها بهره گیرند.
  • امکان طراحی انواع فرش( دست باف و سنتی - فانتزی - مدرن- ماشینی - تابلو فرش)، گلیم، گبه

  • دارای کلکسیونی غنی و قابل ارتقا از گل ، لچک ، ترنج ، حاشیه و ... به نام گلچین

  • تبدیل نقشه های دستی و طرحهای اسکن شده به طرح قالی و کامپیوتری تهران- میدان آرژانتین، بلوار بیهقی، انتهای خیابان 14 شرقی، پلاک 29                                                                           

                                تلفن:  3 الی 88735000                                                                                                                                      

                                 فکس: 88737949 

Iran Computer Control Center

#29, East 14th Street, Bayhaqi Blvd, Argentine Square, Tehran-Iran 

Tel:  +9821 8873 5000 to 3

Fax: +9821 8873 7949

Email: info@cantellab.com

          info@naqshsaz.com